Universitat Rovira i Virgili

Tècnic Mig de Patrimoni

|Alt imatge|

https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/43140

Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquestes bases és la constitució d'una borsa de treball per a la posterior provisió, amb caràcter temporal, de places de Tècnic Mig de Patrimoni vacants a la plantilla de personal de l'IMRC, o bé cobrir possibles substitucions, o per necessitats d'urgència.
La missió del lloc de treball és Organitzar, dinamitzar, coordinar, i executar les accions necessàries per catalogació i registre del fons patrimonial., i en general, totes aquelles funcions de suport que li siguin atribuïdes.

Funcions Bàsiques :
1. Tasques de documentació, catalogació i registre dels fons patrimonials del Museu, de la fototeca i de la cinemateca.
2. Tasques de control documental de les activitats pròpies del Museu i del Centre de la imatge.
3. Coordinació i seguiment del compliment dels plecs i concursos públics, així com el seguiment i compliment de les licitacions, la redacció dels contractes i convenis necessaris dins d'aquesta àrea.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Termini: Del 15/02/2018  fins el 26/02/2018

Sol·licituds:
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran a la Presidència de l'Institut Municipal Reus Cultura, es presentaran al registre de l'IMRC a la Casa Rull (Carrer Sant Joan núm. 27 43201.- REUS) i s'hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l'endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General de l'IMRC l'aspirant haurà d'anunciar l'enviament a l'IMRC mitjançant fax o telegrama, dins del període de presentació d'instàncies.
Les bases i la convocatòria d'aquesta selecció es publicaran en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d'instàncies.
Si els dies d'acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s'han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web. Municipal http://www.reus.cat.

PÀGINA WEB AMB TOTS ELS TRÀMITS NECESARIS PER ACCEDIR A L'INSCRIPCIO https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/43140